˟

İLETİŞİM

Cyeren Auto

2823 Sokak, No: 133/A, 35090 Halkapınar / İZMİR

İLETİŞİM FORMU

Adınız Soyadınız

Telefon (Tercihen GSM)

E-posta

Mesajınız

  Gizlilik Politikasını Okudum Kabul Ediyorum Gönder
  X

  a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tunalar Otomotiv Ticaret A.Ş., Tunalar Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş., M.N.B Oto Kiralama Nakliyat Ticaret A.Ş., M.N.B. Bilişim Ticaret A.Ş. (Bu metinde hepsi birlikte “Tunalar” olarak adlandırılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri Sorumlusu sıfatıyla Tunalar ‘a vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK ’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

  b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Toplanan kişisel verileriniz, Tunalar ve Tunalar ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Tunalar’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Tunalar ’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz; Tunalar ve Tunalar ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Tunalar ’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Tunalar’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz Tunalar tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle elde edilen kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Belirtilen Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni ’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Tunalar’a iletmeniz durumunda Tunalar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Tunalar tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Tunalar’a iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Tunalar ’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Tunalar ’a KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek tarafımıza yazılı olarak iletmeniz yeterlidir.